I Assemblea General Ordinària. 2008

El dia 2 de desembre de 2008 es va reunir la I Assemblea General Ordinària de l'Associació d'antics alumnes Arrels-San Pio X. L'Assemblea anterior va ser Assemblea Constitutiva o fundacional.

 

Constituïda l'Assemblea es va donar la benvinguda als nous socis i se'ls va entregar els estatuts. Es va llegir i aprovar l'acta de l'Assemblea anterior i es varen presentar la memòria d'activitats, la memòria econòmica i el pressupost per a l'any 2009.

 

Es varen proposar diverses activitats per a l'any 2009.
Respecte a la quota anual es va decidir que els dos primers anys després de sortir de l'Escola s'aportarien 5€ anuals i els anys següents la quota normal de 20€ anuals. Les quotes s'han de domiciliar facilitant el número de compte en el mateix document que la sol•licitud per ser socis. Es cobraran per banc durant el mes de febrer.

 

Es va renovar un vocal de la Junta directiva, que ara està formada per:


President: Javier Cortés, promoció 87
Vicepresidenta: Olga Casabán, promoció 79
Secretària: Carolina Ramírez, promoció 80
Tresorera: Mª Pilar Ferreiro, promoció 70
Vocal: Carme Clarós, promoció 81
Vocal: Gemma Cortés, promoció 89
Assessora: Pilar Burillo